Szanowny Panie/ Szanowna Pani,

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)oraz postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz., 1000) jako Administrator Pana/Pani danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną współpracągospodarczą jesteśmy zobowiązani do pisemnego przedstawienia podstawowych informacji dotyczących gromadzenia i przetwarzania tych danych i dlatego informuję Pana/Panią, że:

1.   Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest

PPI Sp.z o.o. z siedzibą w Łodzi , ul. Lodowa 101 – zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sad Rejonowy w Łodzi  pod numerem KRS 0000254470, NIP 6342764146, REGON 241743881. Z Administratorem danych może Pan/Pani skontaktować się poprzez adres e-mail: office@ppi.lodz.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2.   Pana/Pani dane osobowe obejmują następujące kategorie danych:

a.   Klienci i Kontrahenci będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą – imię nazwisko, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (dokładny adres), kod PKD, numer NIP, REGON, KRS.

b.   Pracownicy Klientów i Kontrahentów: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia, dane kontaktowe (adres e-mail, telefon stacjonarny i służbowy).

3.   Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:

a.   Zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1b RODO);

b.   Realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1c RODO), takich jak m.in. wystawianie i przechowywanie faktur, dla realizacji zobowiązań podatkowych, rozpatrywanie reklamacji;

c.    Realizacji prawnie uzasadnionych interesów PPI SP. z o.o.(art. 6 ust. 1f RODO) takich, jaki m.in. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, odpowiedzi na Państwa pytania i skargi.

4.   Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez PPI SP. z o.o.Przez okres niezbędny do realizacji umowy a po jej zakończeniu w okresie wymaganym innymi uregulowaniami prawnymi.

5.   Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane:

a.   Organom państwowym (np. Prokuratura, Policja, Urząd Skarbowy, Prezes Urzędu Kontroli Danych Osobowych, sądy powszechne) – w przypadku wystąpienia o ich udostępnienie;

b.   Partnerom działającym na zlecenie PPI SP. z o.o.(np. kancelaria prawna, bank, firmy transportowe i kurierskie, operatorzy pocztowi);

6.   PPI SP. z o.o. nie ma zamiaru przekazywaćPana/Pani danych osobowych poza granice Unii Europejskiej, organizacjom międzynarodowym itp.

7.   Pana/Pani dane nie są poddane profilowaniu.

8.   PPI SP. z o.o. informuje Pana/Panią o przysługujących im prawach:

a.   Prawo dostępu do danych, – czyliuzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz kopii danych;

b.   Prawo do sprostowania danych, – czyli poprawienie danych osobowych o ile są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się;

c.    Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, – czyli do usunięcia danych o ile nie istnieją przeszkody natury prawnej;

d.   Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;

e.   Prawo do przenoszenia danych, – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które zostały przekazane PPI SP. z o.o. lub wskazania innego administratora, któremu PPI SP. z o.o.ma przekazać dane, o ile będzie to technicznie możliwe.

9.   Ma Pan/Pani prawo do wycofaniazgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, o ile nie będą istniały prawnie uzasadnione przeszkody. Zgodę może Pan/Pani odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail: office@ppi.lodz.plProsimy jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe.

10.              Pan/ Pani macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Kontroli Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez PPI SP. z o.o. danych osobowych narusza przepisy RODO oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Informujemy ponadto, że Pana/Pani dane zostały uzyskane przez Administratora m.in. ze źródeł publicznego dostępu, tj. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

 

Pragniemy zapewnić, że PPI SP. z o.o.  dokłada wszelkich starań, aby Pana/Pani dane osobowe zabezpieczyć przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczenie, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem i wykorzystaniem. W tym celu wdrożono odpowiednie środki fizycznej, organizacyjnej i technicznej ochrony danych osobowych.

 

Administrator Danych Osobowych

PPI SP. z o.o.